Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Gminy Zabierzów

Deklaracja dostępności 

Gmina Zabierzów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony eurzad.zabierzow.org.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie 

Data publikacji strony internetowej: sierpień 2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: sierpień 2018

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • Część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów.
  • Czcionki zastosowane na stronie są zbyt mało kontrastowe

Powody wyłączenia:

  • Pliki będą sukcesywnie poddawane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów, a nowe pliki będą publikowanie z poprawną strukturą logiczną.
Strona eurzad.zabierzow.org.pl posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 05.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika urzędu


Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2023-03-31


Skróty klawiaturowe

Na stronie www.eurzad.zabierzow.org.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Barański, Koordynator ds. Dostępności, b.baranski@zabierzow.org.pl, tel. 12 283 07 59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 


Dostępność architektoniczna


Urząd Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów
Główne wejście do siedziby Urzędu Gminy Zabierzów usytuowane jest od strony Rynkuw Zabierzowie. Do budynku prowadzą również dwa wejścia znajdujące się na tyłach budynku Urzędu Gminy, do których można dostać się od strony parkingu. Dostęp do budynku od strony Rynku oraz jedno z wejść od strony parkingu są w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Trzecie wejście do Urzędu Gminy znajdujące się przy parkingu, nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na wprost, po wejściu do budynku Urzędu od strony Rynku znajduje się punkt obsługi mieszkańców-biuro podawcze, którego zadaniem jest pomoc wszystkim osobom z zewnątrz, w sprawnym załatwieniu zgłaszanych spraw. W celu obsługi osób z niepełnosprawnością obok dziennika podawczego wykonano ladę z obniżeniem blatu. W holu wejściowym do budynku oznaczono słupy architektoniczne kontrastowymi kolorami. Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku. Podłogi wyłożono płytami z zastosowaniem pasa kontrastowego i kolorystyki wyróżniającej tor ruchu pieszego, na stopniach schodowych zamontowano taśmy antypoślizgowe, wyróżniające koniec i początek ich biegu. W obiekcie nie występują progi podłogowe. Na wszystkich piętrach w budynku znajdują się oznakowane toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.Wewnętrzne klatki schodowe oraz winda zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Winda dostępna jest dla osób niepełnosprawnych, panel sterowania windy opisany jest w alfabecie Braill’a. Przyciski umieszczone są na wysokości umożliwiającej dostęp do nich osobie na wózku. Winda wyposażona jest w urządzenie informujące głosowo o otwieraniu/zamykaniu drzwi, ekran informujący o miejscu zatrzymania się windy oraz sygnalizację dźwiękową. Wejście główne oraz wejścia od strony parkingu są dozorowane poprzez monitoring wizyjny. W budynku nie ma bramek kontrolnych. Za budynkiem Urzędu znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking znajduje się od strony ul. Wapiennej.